6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA
KULLANICI AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, Evliya Çelebi Mah. Mimarbaşı Sk. S.S Kaymar Konut Yapı Koop. Sitesi U Blok No:2 İç Kapı No:46 Tuzla / İSTANBUL adresinde mukim Veri Sorumlusu LİYA GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)’ne ait, Google Play Store ve/veya Apple Store’dan indirmek suretiyle “Paraya Koş” uygulaması üzerinden hizmet alan kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Google Play Store ve/veya Apple Store’dan indirmek suretiyle “Paraya Koş” uygulaması üzerinden hizmet alan kişilere sunulmak üzere kişilerin kişisel verileri elde etmektedir. Elde edilen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasının c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AMAÇLARI
İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işlenmesine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Hukuki SebebiVeri KategorisiKişisel Veriİşleme Amacı
“Paraya Koş” Mobil Uygulama Gizlilik ve Kullanıcı Sözleşmesinin ("Sözleşme”) Kurulması ve İfasıKimlik VerisiAd-Soyad, T.C. Kimlik NumarasıÖdül süreçleri de dahil olmak üzere Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin takibi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Sözleşmenin Kurulması ve İfasıİletişim VerisiTelefon numarası, E-Posta Adresi, Talep KonusuÖdül süreçleri dahil olmak üzere Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin takibi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Sözleşmenin Kurulması ve İfasıMüşteri İşlem VerisiBanka Bilgileri, Fatura Bilgileri,Ödül süreçleri dahil olmak üzere Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Açık RızaKimlik VerisiT.C. Kimlik NumarasıUygulamanın Yurt dışında bulunan veri tabanına verilerin aktarılması
Açık Rızaİletişim VerisiTelefon numarası, E-Posta Adresi, Talep KonusuUygulamanın Yurt dışında bulunan veri tabanına verilerin aktarılması
C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞI VE KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ
Şirket, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte, WhatsApp üzerinden iletişim kurulması yönteminin seçilmesi nedeniyle kişiler açık rızaları ile kişisel verilerini aktarmaktadır.
Alıcı / Alıcı GruplarıAktarım AmacıAktarılan Veri
Hukuki İhtilaf Olması Halinde ve Bildirim Gerekli olması Sebebiyle Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıSözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesiİletişim Verisi (E-Posta Adresi, Telefon No), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, İmza Sirküleri/Beyannamesi, İmza, TCKN)
Hissedarlar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hukuki İhtilaf Olması Halinde Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve YürütülmesiKimlik Verisi (Kimlik Fotokopisi, TCKN, Ad-Soyad, İmza)
Hukuki İhtilaf Olması Halinde Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıHukuk İşlerinin Takibi ve YürütülmesiKimlik Verisi (Ad-Soyad, İmza)
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hukuki İhtilaf Olması Halinde Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıYasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesiİletişim Verisi (Adres), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, İmza, Kimlik Fotokopisi, TCKN)
D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etm
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:
  • İlgili kişi sıfatıyla www.parayakos.com adresinde belirtilen iletişim kanalları üzerinden yazılı olarak,
  • Şirket sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte destek@parayakos.com e-posta adresi üzerinden veya
  • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle
  • Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.